Skip to main content

GDPR-personvern

Vi tar godt vare på våre data om deg

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er: navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, bilnummer, bilder og fødselsdato. Vi i Tromstrygd tar godt vare på de opplysningene vi har om deg som medlem. 

Personvernpolicy 

Denne personvernpolicyen har som mål å forklare hva vi samler inn av personopplysninger, hvordan disse oppbevares og behandles i Tromstrygd samt hva slags lovhjemmel vi har for denne bruken. Policyen er utarbeidet med hensyn på samsvar med gjeldene personvernlovgivning (personopplysningsloven LOV-2018-12-20-116).

Ansvarlig for behandlingen:
938 710 953 Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72
9008 TROMSØ
https://www.tromstrygd.no
firmapost@tromstrygd.no

Eksternt personvernombud:
Diode AS v/Emil Rakoczy
emil@diode.no

Dette er kontaktinformasjonen du kan benytte dersom du har spørsmål eller henvendelser angående behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler vi?
I kontakt med vår kundeservice, eller via våre nettsider ber vi deg om å i mange tilfeller om å oppgi følgende opplysninger:

  • Navn
  • Fakturaadresse
  • E-postadresse
  • Telefonnummer til mobil og/eller fasttelefon
  • Fødsels og personnummer

Informasjonen over er nødvendig for å overholde avtaleforpliktelsen overfor deg som kunde. Vi benytter dette til å fakturere deg, eller ditt selskap. Kontaktinformasjonen vil på samme grunnlag benyttes til å kontakte deg med informasjon om Tromstrygd, tilhørende produkter i ditt avtaleforhold og annen informasjon som kan være relevant for ditt kundeforhold. Dette vil primært skje på e-post eller på «Min side» i din forsikringsportal hos oss.

For å kunne hjelpe deg med saksbehandling, samt imøtekomme lovmessige krav til bokføring og regnskapsføring, så vil opplysningene oppbevares i regnskapet etter til enhver tid gjeldende lovkrav fra myndighetene. Pr i dag er dette minimum 5 år jf bokføringsloven §13. Lovhjemmel for denne oppbevaringen er Artikkel 17 3-b).

Opplysninger relatert til forsikringssaker kan også oppbevares i lengre tid for å sikre selskapets og dine interesser i forhold til foreldelsesfrister.

Notater om kundeforhold

Når du kontakter kundeservice angående ditt kundeforhold hos Tromstrygd tar vi notater om de sakene du bringer inn til oss. Disse notatene oppbevarer vi gjennom hele kundeforholdet og i inntil 36 måneder etter kundeforholdet er avsluttet. Dette er for å kunne bistå deg med spørsmål eller andre momenter etter kundeforholdet er avsluttet. Dersom du har forsikringssaker hos oss så kan opplysningene i enkelte tilfeller oppbevares i inntil 20 år.

Generell kommunikasjon:
Det du selv velger å sende inn av opplysninger til en av våre fellesbetjente e-postbokser vil bli lagret i inntil 12 måneder. Jobbsøknader lagrer vi i inntil 24 måneder i tilfelle ledige stillinger skulle oppstå på et senere tidspunkt.

E-post til ansatte:
E-post du sender til våre ansatte har vi normalt sett ikke innsyn i da de er beskyttet av den enkelte ansattes personvern. Vi kan imidlertid begjære innsyn i disse under spesielle omstendigheter jf arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrift. Ved en innsynsbegjæring vil vi imidlertid som selskap ikke ha anledning til å gjennomgå våre ansattes e-post.

Backup:
All e-post havner også i vår backup-rotasjon som kan medføre lagring i lengre tid, inntil 36 måneder, men normalt sett etter 30-45 dager. Dersom du begjærer dine opplysninger slettet eller rettet, vil vi påse at dette også skjer ved en eventuell gjenoppretting fra backup. Utover dette vil dine data slettes automatisk ved naturlig rotasjon i backup.

Beskyttelse mot rettskrav:
Vi vil ha behov for å bevare relevant kommunikasjon for å kunne forsvare oss mot et eventuelt fremtidig rettskrav jf Artikkel 17 3-e). For enkle pengekrav er foreldelsesfristen 3 år, mens i tilfeller ved ykesskade kan foreldelsesfristen være 20 år. Forskjellige foreldelsesfrister kommer til anvendelse, men som et minimum gjelder 3 år jf foreldelsesloven §2. Det betyr at alle opplysninger og kommunikasjon du sender oss vil kunne bli vurdert for oppbevaring i minimum 3 år.

Konkurranser og kampanjer
Dersom du deltar i konkurranser og kampanjer vil det typisk samles inn informasjon som over, avhengig av hva som etterspørres i den aktuelle aktiviteten. Deltagelse i denne typen aktiviteter er frivillig og samtykkebasert.
Grunnlag for å behandle personopplysninger
Behandlingsgrunnlaget er primært at Tromstrygd skal oppfylle avtalen med deg som kunde jf Artikkel 6 b), men også selskapets legitime interesser i Artikkel 6 f).

Tromstrygd er også underlagt forpliktelser som følge av norsk lovgivning. Dette kan være f.eks. bokføringsloven og regnskapsloven:

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2004-11-19-73
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1998-07-17-56

Dette gir hjemmel i Artikkel 6 c)
Aktiviteter utover avtaleoppfyllelse og lovmessige krav vil være basert på samtykke fra deg.

Hva bruker vi dine personopplysninger til?
Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:
Oppfyllelse av avtaleforpliktelse knyttet til kundeforhold
Når du er kunde hos oss må vi behandle dine personopplysninger for å kunne levere tjenesten du har kjøpt.
Gi deg relevante råd, oppfølginger og tilbud
Tromstrygd er et selskap i konstant utvikling. Vi må tilpasse oss markedet og forbrukernes ønsker. Som en naturlig del av denne utviklingen, vil det komme nye produkter, endringer i eksisterende produkter eller andre forhold som gjør at vi ønsker å kontakte deg som kunde. Til dette benytter vi din kontaktinformasjon. Når vi sender ut informasjon til deg, kan det hende vi benytter eksterne tjenester og tilbydere for denne utsendingen.

Etablere kundeprofil
Når du blir kunde hos oss, vil vi etablere en kundeprofil hos oss basert på informasjonen du gir oss. Dette i gjør vi i vårt kundeoppfølgingssystem, som også er systemet vi benytter til blant annet fakturering.
Elektronisk markedsføring etter kundeforholdet har opphørt
Dersom du har samtykket til det, vil vi oppbevare dine opplysninger også etter du har sluttet som kunde hos oss. Dette kan være for å kontakte deg, dersom vi ser endringer i produkter og markeder kan føre til at du kanskje vil være bedre tjent med å komme tilbake til oss. Dette samtykket, dersom det gis, kan når som helst trekkes tilbake. Samtidig, på tilsvarende grunnlag, kan vi med ditt samtykke oppbevare din kontaktinformasjon, med det formål å markedsføre våre produkter og tjenester overfor deg.

Kampanjer og undersøkelser
Dersom du deltar i kampanjer eller undersøkelser, kan det hende vi samler kontaktinformasjonen din med det formål å kunne kontakte deg dersom du vinner en premie

Taushetsplikt
Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Overlevering av personopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra den registrerte og i de tilfeller Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap er forpliktet i henhold til loven til å overlevere slike opplysninger. Nødvendige opplysninger vil kunne overleveres samarbeidspartnere for f.eks. skadebehandling og til andre foretak i samme konsern. Under gitte forutsetninger kan den registrerte reservere seg mot registrering i et konsernregister.

Tilgang fra utlandet
Vi benytter enkelte underleverandører som lagrer data utenfor Norge. Selskapene er underlagt tilsvarende lovgivning som i Norge. Dersom data lagres utenfor EU/EØS, vil vi sikre disse med vern tilsvarende det som gjelder i Norge, gjennom Privacy Shield (EU vs USA) eller liknende. Der hvor det er mulig, vil vi søke å benytte leverandører som lagrer data i EU/EØS.

Sosiale medier
På sosiale medier oppbevarer vi kun de opplysninger du selv har valgt å oppgi til oss. Enten ved å knytte en av dine sosiale profiler opp mot våre tjenester eller ved at du selv kontakter oss på sosiale medier. Ved spørsmål om hva vi oppbevarer om deg på sosiale medier eller ved ønske om sletting, er det oss du skal kontakte.
Når du fjerner tilgangen vår til en av dine sosiale profiler, mister vi automatisk informasjonen du har gjort tilgjengelig for oss.
Vi går jevnlig gjennom våre sosiale medier og sletter utgått informasjon. Informasjon du selv kontrollerer, slik som tilbakemeldinger, likes, rangeringer med mer, må du selv fjerne.

Sletting av personopplysninger
I forbrukerforhold sletter Tromstrygd opplysningene vi lagrer om deg rutinemessig 6 måneder etter avslutning av kundeforhold. Merk at vi kan be om ditt samtykke til å oppbevare dine kontaktdetaljer lengre for å kunne kontakte deg i ettertid.
I forretninger mellom selskaper hvor dine personopplysninger inngår, vil disse bli gjenstand for oppbevaring
Enkelte opplysninger vil vi være lovpålagt å oppbevare i opptil 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet, jf bokføringsloven og regnskapsloven.
Dersom det er formålstjenlig så vil vi også kunne anonymisere dine personopplysninger, slik at de ikke lengre kan knyttes til en fysisk person, men fremdeles vil kunne benyttes av oss til for eksempel anonymisert historikk eller statistikk

Dine rettigheter
Du har rett til å be om innsyn i opplysningene vi har lagret om deg.
Du har rett til å be om korrigering dersom opplysninger er feilaktige.
Du har rett til å be om sletting av opplysninger.
Du har rett til å trekke samtykke tilbake.
Les mer om dine rettigheter hos tilsynet: www.datatilsynet.no

Endringer
Denne personvernpolicyen vil være under løpende internkontroll og årlig internrevisjon i selskapet. Dette kan medføre at det gjøres endringer eller presiseringer. Den til enhver tid siste utarbeidede versjon, vil være tilgjengelig på https://www.tromstrygd.no. Alle endringer vil være i tråd med det til enhver tid gjeldede lovverk.