Skip to main content

Ved behov for akutt hjelp

Lege: 113
Brann: 110
Politi: 112

Hovedredningssentralen

Sør-Norge: 51 51 70 00
Nord-Norge: 75 55 90 00

Tromstrygd skadetelefon

Hele døgnet: 77 60 06 00

Dette må du gjøre når en skade oppstår

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges.

Så snart som mulig, uten at det setter mannskap eller fartøy i fare, skal føreren:

  1. Varsle rederiet og/eller Tromstrygd.
  2. Kontakte rederiet og/eller Tromstrygd ved behov for slep eller assistanse, før det inngås avtale om dette.
  3. Ved skade, sikre alle tilgjengelige bevismidler, både på eget og andres fartøy og eiendom. Brann meldes til politiet.
  4. Føre fortløpende journal.
  5. Ved større havarier, sende rapport om sjøulykke, arbeidsulykke og nestenulykke til sjøfartsdirektoratet. Skjemaet sendes på e-post til Sjøfartsdirektoratet: postmottak@sjofartsdir.no med kopi til Tromstrygd.

Skjema ved skade

På siden Dokumenter finner du relevante skjema til bruk når en skade oppstår.