Skip to main content

Forbedring av pakkeforsikringen

Forbedring av pakkeforsikringen

For Fiskarlaget sine medlemmer er det inngått ny avtale med Gjensidige om pakkeforsikringen. Dagens dekninger har vært tilnærmet uendret i 20 år, og forslag til en ny og mer moderne modell er nå på plass.

Kort om endringene

I dagens modell har man hatt dekning for ulykker som skjer på fritiden. Denne dekningen endres nå til dekning for «Annen ulykke», noe som innebærer en mer lik dekning uansett om skaden skjer i arbeid eller på fritiden. Fremover vil det derved også være dekning for arbeidsuførhet grunnet fritidsulykke, noe som ikke har vært dekket tidligere.

For mange fiskere er også skillet mellom når de er ansatt eller selv arbeidsgiver vagt, og kan gi ulik dekning avhengig av når og hvor skaden skjedde. Dette vil også avhjelpes av den nye løsningen.

Dekningene ved dødsfall som følge av ulykke er vesentlig forbedret under denne dekningen, som nå også omfavner den gamle gruppelivsdekningen.

Dekningene ved dødsfall omfatter nå forsørgertillegg både ved ulykke og sykdom.  Ektefelletillegg og barnetillegg omfattes nå også ved dødsfall som skyldes ulykke, uansett om ulykken skjer i arbeid eller fritid.

Samlet sett gir de nye dekningene en stor forbedring for ansatte/skadelidte med forsørgeransvar. Som helårsforsikring vil pakkeforsikringen nå i mange tilfeller kunne erstatte andre private gjelds- og livsforsikringer.

Merk at opplysningene i vilkår og forsikringsbevis alltid går foran ved motstrid mellom opplysninger, og at vilkår/forsikringsbevis alltid bør gjennomgås.

Vi er sikre på at de justerte dekningene gir en bedre forsikring for den enkelte selv og en større sikkerhet for at familie er ivaretatt når uhellet er ute.

Havarisjef

Anders Berthinussen