Skip to main content

Havarisjefen informerer

Fjoråret var et godt forsikringsår for Tromstrygd, men det har også gitt oss noen utfordringer som vi ønsker å ta tak i for å opprettholde et godt og bærekraftig tilbud til våre medlemmer. I denne artikkelen vil jeg komme inn på skadesituasjonen, sikkerhetssituasjonen og assistanseordningen


Skadesituasjonen
Tromstrygd er først og fremst takknemlige for at vi i 2022 unngikk havarier med tap av menneskeliv eller livstruende personskader. Det tyder på et godt sikkerhetsarbeid blant medlemmene.


Målet er også å unngå de mindre personskadene, for disse er i mange tilfeller alvorlige nok for de som utsettes for det. I tillegg påvirker alle personskader statistikken og har derved påvirkning på prisen vi blir pålagt å ta for pakkeforsikringen.


I forhold til fartøyskadene har vi opplevd en viss økning i skadekostnader siste år sammenlignet med året før, til tross for omtrent like mange skader. Økningen skyldes til dels tilfeldigheter, men mest den generelle kostnadsøkningen og inflasjonen vi ser i samfunnet.


Dette rammer også reparasjonskostnadene, og vi må følge denne situasjonen nøye og over tid sikre at forsikringspremiene tilsvarer kostnadsnivået. Heldigvis er vi et gjensidig forsikringsselskap, hvor overskudd og underskudd fordeles på alle medlemmene, og vi har en felles interesse av å holde et fornuftig – men bærekraftig – premienivå.


2023 har også startet bra. Noe av dette kan nok tilskrives et relativt lavt aktivitetsnivå som følge av mye dårlig vær. Selv om alle ønsker seg gode forhold for fiske, vil vi berømme våre medlemmer for at dere gjør gode vurderinger av når det er trygt å befinne seg på sjøen og når båt og mannskap har det best i havn.


Sikkerhetssituasjonen i nord – hvordan påvirker det forsikringen?
For første gang på mange tiår er det krig i Europa, noe som påvirker menneskers liv og økonomi over hele verden. Norge er det eneste av Russlands naboland som aldri har vært i krig med Russland eller Sovjetunionen, og det er ingenting som tyder på at dette vil endre seg. Ettersom Norge er NATO-medlem, må vi likevel ta sikkerhetssituasjonen på alvor.


Fartøy under 15 meter har krigsforsikring gjennom Tromstrygd. Denne forsikringen opphører dersom Norge formelt sett kommer i krig. Før dette eventuelt skulle inntreffe, dekker imidlertid forsikringen blant annet terrorhandlinger og oppbringelse/konfiskasjon av fremmed statsmakt.


På bakgrunn av den pågående krigen har reassurandører verden over innskrenket sitt dekningsområde, og unntar alle skader som er en følge av krigen i Ukraina.


Tromstrygd er et lite og nært forsikringsselskap, og vi er helt avhengige av våre reassurandører, som – noe forenklet sagt – dekker våre tap over visse beløp. Når disse unntar visse skader fra sin dekning, må også vi følge opp med tiltak for å redusere risikoen.


På denne bakgrunn vil det bli innført begrensninger i tillatt fartsområde for fartøy under 15 meter. For de fleste vil ikke dette få noen konsekvenser. Tromstrygd sender nå ut informasjon til våre medlemmer om at det på grunn av konflikten vil bli innført et ekskludert fartsområde: Russlands territorialfarvann, dvs. farvann innenfor 12 nautiske mil målt fra Russlands grunnlinje (herunder Russlands øyer) vil heretter være ekskludert fra Tromstrygds forsikringsdekning hva angår krigsrisiko.


Det innebærer at Tromstrygds ansvar kan bortfalle for tap knyttet til krigsforsikringen og som skjer innenfor Russlands farvann.


Praktisk sett oppfordrer vi derfor våre medlemmer som fisker i farvann nært disse områdene til å vise stor aktsomhet. Skulle fartøyet f.eks. få driftsstans og havne innenfor russisk farvann, og ender med å bli oppbrakt eller konfiskert av myndighetene, vil sannsynligvis ikke Tromstrygd kunne yte assistanse eller dekke tapet.


Assistanse – slep og dykk
Det er kjent for de fleste av våre medlemmer at Tromstrygd dekker to assistansetilfeller gratis i løpet av året. Med «gratis» menes assistanse uten egenandel og bonustap.


Vi ønsker å oppklare en del spørsmål vi får i så måte, og presisere hva ordningen innebærer.


For det første gjelder den to hendelser i kalenderåret. Det vil si at der en hendelse medfører både slep og et dykk for å fjerne tauverk, vil dette regnes som én assistanse.


Slep dekkes til nærmeste trygge havn. Ved ønske om lengre slep, vil merkostnaden falle på rederiet. Unntaket er hvis det har oppstått en dekningsmessig skade som skal dekkes over kaskoforsikringen – da vil forsikringen dekke transport til nærmeste verksted som kan reparere skaden.


Myndighetene stiller strenge krav til slepetillatelse ved slep fra havn til havn. Slep av fartøy i havsnød kan selvfølgelig gjøres av hvem som helst. Det er også praktisk og i mange tilfeller tryggere enn å måtte vente på f.eks. redningsskøyte.


Tromstrygd ser positivt på at våre medlemmer hjelper hverandre og andre, og har tillit til at dette gjøres i trygge og kontrollerte former. Det er også naturlig at det ytes en godtgjørelse for slik assistanse. Det finnes ingen faste takster for dette, og godtgjørelsen vil vanligvis gjenspeile oppdragets lengde, drivstoffkostnader og eventuelle tap og ulempe som har oppstått. Normalt dekkes påløpte kostnader fullt ut sammen en timegodtgjørelse på noen hundre kroner.


Dykk er en økende utgiftspost for rederiene og Tromstrygd. Myndighetene har innført strenge forskriftskrav for dykking. Dette har medført at kostnadene har skutt i været de senere år, og ordningen med dykk som gratis assistanse vil komme under press hvis det fortsetter.


Vedlikeholdsdykk, samt dykk for å renske sidepropeller e.l. vil normalt ikke dekkes. Assistansedekningen omfatter i utgangspunktet fremdriftsproblemer.


Vi minner om at vi gir tilskudd til propellkniver, som kan bidra til å minske problemet. I tillegg ser vi stadig oftere at kostnaden ved et enkelt slippsett er rimeligere enn kostnaden ved dykk. I disse tilfellene vil vi ofte kunne erstatte denne kostnaden i stedet for dykk.


Ta gjerne kontakt med oss for en prat når dere har behov for det.


Et vanlig og enkelt assistansetilfelle trenger ingen forhåndsgodkjenning fra oss. Her kan dere bare fylle ut skaderapportskjema på vår nettside når faktura er mottatt (klikk på «Meld skade» på forsiden). Vi refunderer kostnaden (netto) til rederiet med mindre annet er avtalt.
Vi ønsker lykke til videre med fisket i 2023!

Havarisjef

Anders Berthinussen

Anders Berthinussen