Skip to main content

Sikkerhetssituasjonen og beredskap

Tromstrygd overvåker sikkerhetssituasjonen og de konsekvenser dette kan få for våre medlemmer.

Russlands invasjon av Ukraina har medført økt beredskap og mer uforutsigbare forhold over det meste av Europa. Nord-Norge er ikke noe unntak i så måte – forsvaret har økt beredskap og tilstedeværelse, og ustabile forhold mellom stormakter kan påvirke også oss.

For Tromstrygd ser vi at særlig våre medlemmer som fisker i områder mot den russiske grensen kan være utsatt hvis situasjonen tilspisser seg ytterligere. Økt militær aktivitet i norsk og russisk sone kan være en risikofaktor man skal være bevisst. Det kan for eksempel skje uhell med fartøy som får fremdriftsproblemer og havner på feil side av grensen.

Tromstrygd anser ikke i dag risikoen for dette å være vesentlig forhøyet, men ønsker likevel å oppfordre våre medlemmer som opererer nært grensen til å være aktsomme og gjerne samarbeide med kolleger, slik at man ikke risikerer å havne i russisk farvann ved f.eks. driftsstans. Det er viktig å være klar over at sanksjonsregimet kan legge begrensninger på Tromstrygds muligheter til å bistå våre medlemmer i en slik situasjon.

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet fremstår heldigvis foreløpig å være stabilt, noe som medvirker til vår vurdering av risikoen. Dette kan imidlertid endre seg.

Tromstrygd ønsker å gjøre oppmerksom på at krig og krigslignende forhold, konfiskasjon, sabotasje, terrorhandlinger osv. i utgangspunktet ikke er omfattet av en forsikring mot sjøfare. For å ha dekning for slike farer, må det normalt tegnes en spesifikk krigsforsikring.

De fleste av våre medlemmer med fartøy under 15 meter har krigsforsikring hos Tromstrygd. Vi oppfordrer alle til å dobbeltsjekke og ta kontakt med oss hvis dere ønsker å tegne slik forsikring. Det vil fremgå av forsikringsbeviset om krigsforsikring er omfattet.

Fartøy over 15 meter har ikke krigsforsikring hos Tromstrygd. For disse fartøyene må forsikring tegnes særskilt hos f.eks. Den Norske Krigsforsikring for Skip (DNK) Vi oppfordrer derfor rederier med fartøy over 15 meter til å kvalitetssikre at fartøyene har slik forsikring, samt sette seg inn i de endringene som har kommet i dekningen på bakgrunn av den sikkerhetsmessige situasjonen.

Krigsforsikring dekker farer som skyldes krig og krigslignende forhold, bruk av våpen, oppbringelse/konfiskasjon, sabotasje osv., men ikke tap som skyldes atomvåpen, at Norge har kommet i krig, eller at det oppstår krig mellom stormaktene. Se våre vilkår for mer informasjon (fartøy under 15 meter)

Tromstrygd følger situasjonen nøye. Skulle den endre seg til det verre, vil det kunne bli aktuelt med tiltak fra vår side, f.eks. med midlertidige endringer i tillatt fartsområde e.l. Ut fra dagens situasjon er dette ikke aktuelt, og vi vil gi tydelig varsel dersom det skulle bli det.