• Forsidebilde

Linjetegninger

Vi vet at det er mange som har ei utfordring med linjetegninger.

Enkelte av våre kunder har linjetegninger, hvis du har samme båt og trenger tegninger så kan vi sette dere i kontakt.

33 Mørebas

29 Grimsøy L. 8,82 Br. 3,14 plast 1985 mod

31 Viksund forlenget L. 10,57 Br. 3,05 plast 1975 mod

35 fot fra Henriksens Båtbyggeri. L. 10,56 Br. 3,88 aluminium 1985 mod

Solnes L. 10,60 Br. 4,10 aluminium 1989 mod

34 Kulkuri L. 10,35 Br. 3,40 plast 2001 mod

Solnes L. 10,53 Br. 3,88 aluminium 1987 mod

28/30 Malo L. 9,25 Br. 3,20 plast 1986 mod

33 Libra L. 9,99 Br. 3,35 plast 1986 mod

35 fot Sandøy L. 10,48 Br 3,82 plast 1987 mod

 

Har du tegninger og har lyst til å fortelle det, så ta kontakt med oss!

 

Les mer 7 kommentarer

INVITASJON – TIL DELTAKELSE PÅ TROMSTRYGDSKOLEN

Denne gangen kjører vi skole 3 plasser i slutten av august:
 
Tirsdag 29. august
Finnsnes Hotell AS
Strandveien 2
9300 FINNSNES
 
Onsdag 30.august
Thon Hotel Harstad
Sjøgata 11
9405 HARSTAD
 
Torsdag 31. august utgår dessverre pga lite påmelding!
Myre Kysthotell AS
 
Vi starter kl 10.00 til ca. 15.00 hver plass.
 
Påmeldingsfristen er satt til TIRSDAG 22. AUGUST KL. 15.00.
 
Denne gangen blir det fokus på sertifiseringen av båter under 10,67 meter og den nye forskriften som omhandler kravet om sikkerhets- og vedlikeholdssystem.
 
Forskriften vedrørende etablering av sikkerhetsstyringssystem trådte i kraft 01.januar i år, og tidsfristen for etablering av sikkerhetsstyringssystem var 01.juli i år.
 
Til skolen trenger du å ta med fartøyshandboka som du allerede har fått av Tromstrygd!
 
Vi håper du vil delta og imøteser DIN påmelding! Dette gjør du her på FB eller ved å ringe til oss på tlf.nr. 77600600 eller direkte til Frank på tlf. 77600609, Eirik på 77600612 eller SMS til mobil 900 73373 eller sende mail til frank@tromstrygd.no

Les mer Ingen kommentarer

UTDANNINGSSTIPEND FRA TROMSTRYGD – DITT EGET SELSKAP.

I år fikk vi inn 25 søknader på stipend.
Vi gav stipend til 20% av søkerne, noe som tilsir at 5 heldige fikk stipend.

De som vi har fått stipend i år er:

Kristian Johan Johansen
Thomas Andre Fossmo
Jostein Arvesen
Eirik Pedersen Liland
Håvard Hansen

Til de som ikke nådde helt fram i år og fortsetter å studere så er det nye muligheter til neste år.
Med eller uten stipend så ønsker vi alle søkerne lykke til med sin fremtid innen fiskeryrket!

Les mer Ingen kommentarer

NY FORSKRIFT FOR FISKEBÅTER UNDER 500 BRUTTOTONN.

Da er den nye forskriften for fiskefartøy under 500 BT fastsatt og gjelder fra 01. januar 2017.

Det forventes fra Sjøfartsdirektoratet at sikkerhetsstyringssystemet er etablert og tatt i bruk inne 01. juli 2017.

Båter over 500 BT har som kjent tidligere fått pålegg om etablering av ISM-sikkerhetsstyringssystem.

Vedlagt følger:

  • Orientering fra Sjøfartsdirektoratet om forskriften
  • Forskriften for båter under 500 BT

 

Når det gjelder bestemmelsene i Nordisk Sjøforsikringsplan, er de som følger når det gjelder sikkerhetsforskrifter:

  • 3-22. Sikkerhetsforskrifter

Med sikkerhetsforskrifter menes påbud om forholdsregler for å forebygge tap, gitt av offentlig myndighet, fastsatt i forsikringsavtalen, gitt av assurandøren med hjemmel i forsikringsavtalen, eller gitt av klassifikasjonsselskapet.

§ 3-25. Overtredelse av sikkerhetsforskrifter

Er en sikkerhetsforskrift overtrådt, svarer assurandøren kun i den utstrekning tapet ikke er en følge av overtredelsen, eller hvor sikrede ikke har overtrådt sikkerhetsforskriften ved uaktsomhet. Dette gjelder likevel ikke hvis sikrede er fører av skipet eller medlem av dets besetning og den forsømmelse han har gjort seg skyldig i er av nautisk art.

Gjelder overtredelsen en spesiell sikkerhetsforskrift, fastsatt i forsikringsavtalen, skal forsømmelse utvist av noen som på vegne av sikrede har plikt til å overholde forskriften eller påse at den blir fulgt, likestilles med sikredes egen forsømmelse.

Assurandøren har bevisbyrden for at en sikkerhetsoverskrift er overtrådt, med unntak av tilfeller der skipet springer lekk mens det er flott. Sikrede har bevisbyrden for at han ikke har utvist uaktsomhet, og at det ikke er årsakssammenheng mellom overtredelsen av sikkerhetsforskriften og tapet.

Høringsuttalelser fra blant andre Fiskebåt og Fiskarlaget i forbindelse med forskriften finner du på hjemmesiden til Sjøfartsdirektoratet under:

https://www.sjofartsdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/forskrift-om-sikkerhetsstyring-for-mindre-lasteskip-passasjerskip-og-fiskefartoy-mv/

Tromstrygd tar sikte på å avholde Tromstrygdskolen i Tromsø for denne fartøysgruppen i løpet av våren, og da vil dette være et sentralt tema.

Ta gjerne kontakt med oss i Tromstrygd hvis det er noe du lurer på.

 

 

Les mer Ingen kommentarer

Forslag til forskrift som skal gjelde for fiskefartøy, som i dag ikke har krav om et sikkerhetsstyringssystem etter ISM- normen

Høring -forslag til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip, fiskefartøy, mv.

Sjøfartsdirektoratet sender med dette forslag til ny forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip, fiskefartøy, mv. på høring. Høringsfrist er 1. desember 2016.

Høringsfrist er 1. desember 2016.

 

Innledning
Skipssikkerhetslovens § 7 og sikkerhetsstyringssystem gjelder i utgangspunktet for alle norske og utenlandske skip som opererer i norske farvann og norske skip i utlandet. Det har lenge vært et behov for å gi utfyllende regler for sikkerhetsstyringssystem, noe som blant annet har vært påpekt i rapporter og tilrådninger fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Vi foreslår at forskriften skal gjelde alle næringsfartøy, herunder passasjerskip, lasteskip og fiskefartøy, som i dag ikke har krav om et sikkerhetsstyringssystem etter ISM- normen, samt fritidsfartøy over 24 meter. Forslaget legger opp til et forenklet sikkerhetsstyringssystem i forhold til kravene som følger av ISM- normen. Forslaget innebærer ikke krav om noen form for ekstern revisjon eller sertifisering.

Innholdet i forslaget berører ikke fartøy som allerede i dag har krav om et ISM- sikkerhetsstyringssystem etter gjeldende ISM- forskrift.

 

Siden med mer informasjon hos Sjøfartsdirektoratet finnes her:

https://www.sjofartsdir.no

 

Les mer

Tromstrygdskolen: Tromsø 14 oktober 2016

Du inviteres herved til å delta på Tromstrygdskolen på Radisson Blu Hotel.

Skolen vil bli avholdt fredag 14. oktober kl. 10.00
Også denne gangen blir det fokus på den nye fartøyinstruksen!

SONY DSC

Tromstrygdskolen på Radisson Blu Hotel

Les mer

Tromstrygdskole avholdt på Skaidi

Tromstrygdskolen på Skaidi blei avholdt 6 august.

Vi avholdt Tromstrygdskole i strålene sommervær på Skaidi 6 august 2016. På programmet var det innføringen av ny fartøyinstruks.

Det var også en gjennomgang av hva som skjer når uhellet er ute. Fra NOFI var han Frode Tingvoll og fra Tromstrygd var Eirik Fosland og Frank H. Manin.

Skaidi klart

Les mer